Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 25 - 29.09.2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

21 Септември 2017   Прочети ...


Съобщение до собствениците на имоти, попадащи в неурбанизираната територия - кадастрален район 05815.5, по кадастралната карта на гр. Ботевград

Община Ботевград, уведомява собствениците на имоти, попадащи в неурбанизираната територия - кадастрален район 05815.5, по кадастралната карта на гр. Ботевград, че с договор от 15.09.2017 година е възложила изработване на проект за изменение за о...

15 Септември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 18 - 21.09.2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

15 Септември 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г.

    Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва: 1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината им...

12 Септември 2017   Прочети ...


О Б Я В А - В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси и чл.50,ал.3

О Б Я В А В изпълнение на разпоредбите  на Закона за публичните финанси и  чл.50,ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяна на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на О...

05 Септември 2017   Прочети ...


Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград.

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА   На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевгра...

04 Септември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Софийска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 04-08 септември 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

01 Септември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 28.08 – 01.09 2017 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

25 Август 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 21 - 25 август 2017 г.

   Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ел...

21 Август 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.002-0255-C001 по проект „Предоставяне на социални услуги в община Ботевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помо...

16 Август 2017   Прочети ...