Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 19 - 23 март 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ...

16 Март 2018   Прочети ...


ЗАПОВЕД №РД-12-П-001 на Областна дирекция „Земеделие”

      З А П О В Е Д    № РД - 12 - П - 001    София,12.03.2018г.    На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/...

15 Март 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Образование”

 Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт  „Образование”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжн...

15 Март 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

         1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за пр...

14 Март 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 12 - 16 март 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ...

09 Март 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 02.03.2018г.

        № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Масажист гр.Правец Средно 2 Склададжия гр.Ботевград Средно/oсновно 3 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия гр.Ботевград Средно/Основно/Начално    ...

06 Март 2018   Прочети ...


Община Ботевград организира презконференция "Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица"

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОРГАНИЗИРА  ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по  проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.005-0035-C01 ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  06.03.2018г. ...

01 Март 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне з...

28 Февруари 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставян...

26 Февруари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 26 февруари – 02 март 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ...

23 Февруари 2018   Прочети ...