Обяви

Съобщение до собствениците на имоти, попадащи в неурбанизираната територия - кадастрален район 05815.5, по кадастралната карта на гр. Ботевград

Община Ботевград, уведомява собствениците на имоти, попадащи в неурбанизираната територия - кадастрален район 05815.5, по кадастралната карта на гр. Ботевград, че с договор от 15.09.2017 година е възложила изработване на проект за изменение за о...

15 Септември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 18 - 21.09.2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

15 Септември 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г.

    Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва: 1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината им...

12 Септември 2017   Прочети ...


О Б Я В А - В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси и чл.50,ал.3

О Б Я В А В изпълнение на разпоредбите  на Закона за публичните финанси и  чл.50,ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяна на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на О...

05 Септември 2017   Прочети ...


Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград.

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА   На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевгра...

04 Септември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Софийска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 04-08 септември 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

01 Септември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 28.08 – 01.09 2017 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

25 Август 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 21 - 25 август 2017 г.

   Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ел...

21 Август 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.002-0255-C001 по проект „Предоставяне на социални услуги в община Ботевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помо...

16 Август 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 14 – 18 август 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

11 Август 2017   Прочети ...