Обяви

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Туризъм”

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт  „Туризъм”   1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”- икономическо. 2. Минимален професионален опит за заем...

09 Август 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 07 – 11 август 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

04 Август 2017   Прочети ...


Проект предложение - "ПОДАЙ РЪКА"

О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА БОТЕВГРАД ...

02 Август 2017   Прочети ...


Подредба на кандидатите след провеждане на интервю за работа в Дневен център за деца и младежи с увреждания

01 Август 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 31.07.2017г.

      № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Главен експерт гр.Ботевград Висше 2 Младши експерт гр.Ботевград Висше 3 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - английски език гр.Ботевград В...

01 Август 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 31-ви юли – 4-ти август 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

28 Юли 2017   Прочети ...


Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград.

О Б Я В Л Е Н И ЕНАПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград увед...

25 Юли 2017   Прочети ...


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА ”

25 Юли 2017   Прочети ...


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА”

25 Юли 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24 – 28 юли 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

21 Юли 2017   Прочети ...