Обяви

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:       Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината им...

16 Октомври 2018   Прочети ...


Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землищата в община Ботевград

11 Октомври 2018   Прочети ...


Съобщение по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ относно проект за изменение на ПУП-ПУР и обществено обсъждане.

 ДO ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА   в качеството си на собственици/носители на вещни права/ в поземлен имот с идентификатор 05815.305.86Съобщение по чл. 128, ал. 2 от ЗУТУведомяваме Ви, че в общинска администрация е постъпил проект за изменение на Подробе...

09 Октомври 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Изпълнител – огняр”

Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование –  не се изисква. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.   Кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Заявление до Кмета на община Ботевград. 2. А...

09 Октомври 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 08 – 12 октомври 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

08 Октомври 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 01 – 05 октомври 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

28 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва: Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение ...

24 Септември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на Месер България ЕООД

19 Септември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на Еврика 7 ЕООД

19 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за УПИ ХVІ-180 в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в общ...

17 Септември 2018   Прочети ...