Обяви

Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 05.03-08.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

01 Март 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността „Финансов контрольор” към Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Финансов контрольор ”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Магистър”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2...

01 Март 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява заповеди за учредяване сервитути

Община Ботевград обявява заповеди за учредяване сервитути за изграждане на инфраструктурни съоръжения, пресичащи обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“, преминаващи през частни поземл...

01 Март 2019   Прочети ...


Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР

  ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ   Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР   На 27.02.2019г. кметът на Община Ботевград - г-н Иван Гавалюгов подписа договор  „Образование и заето...

01 Март 2019   Прочети ...


Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между общинските училища и детски градини на територията на община Ботевград за 2019 година

  З А П О В Е Д   № ОА-152, гр. Ботевград, 27.02.2019 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.282, ал.6 и ал.7 от ЗПУО и чл.4, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование ...

28 Февруари 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е    Н А     ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4...

25 Февруари 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕН АПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАДНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния...

25 Февруари 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 25.02-01.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

22 Февруари 2019   Прочети ...


Списък на одобрените проекти за предоставяне на средства в найката по програма "КРАСИВА ОБЩИНА"

21 Февруари 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 18-22.02.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

15 Февруари 2019   Прочети ...