Обяви

О Б Я В А - В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси и чл.50,ал.3

О Б Я В А В изпълнение на разпоредбите  на Закона за публичните финанси и  чл.50,ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяна на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на О...

05 Септември 2017   Прочети ...


Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград.

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА   На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевгра...

04 Септември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Софийска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 04-08 септември 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

01 Септември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 28.08 – 01.09 2017 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

25 Август 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 21 - 25 август 2017 г.

   Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ел...

21 Август 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.002-0255-C001 по проект „Предоставяне на социални услуги в община Ботевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помо...

16 Август 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 14 – 18 август 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

11 Август 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Туризъм”

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт  „Туризъм”   1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”- икономическо. 2. Минимален професионален опит за заем...

09 Август 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 07 – 11 август 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

04 Август 2017   Прочети ...


Проект предложение - "ПОДАЙ РЪКА"

О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА БОТЕВГРАД ...

02 Август 2017   Прочети ...