Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА                 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове ...

28 Ноември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „ПРОМ-М“ ООД

27 Ноември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЮ Лайт“ ЕООД.

23 Ноември 2018   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 26-30.11.2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

23 Ноември 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 20.11.2018г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Заместник-директор на дирекция, администрация гр.Ботевград Висше 2 Психолог гр.Ботевград Висше 3 Готвач гр.Ботевград Средно 4 Охранители гр.Ботевград Средно/Основ...

21 Ноември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „ТИМИ-14“ ЕООД

21 Ноември 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 19-23 ноември 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

16 Ноември 2018   Прочети ...


Уведомление за план сметка за такса битови отпадъци – 2019 г.

  На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт...

16 Ноември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предостав...

13 Ноември 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 12 ноември – 16 ноември 2018 г.

  Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на е...

12 Ноември 2018   Прочети ...