Обяви

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва: 1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има на...

12 Февруари 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 11-15.02.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

08 Февруари 2019   Прочети ...


Информационен лист за Проект „ Адаптация и изпъление на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки ”

  “Министерство на труда и социалната политика”Проект № BG05M9OP001-4.003-0046-C01“Адаптация и изпъление на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки”   ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ   Договор BG05M9OP001-4.003-004...

07 Февруари 2019   Прочети ...


Обществено обсъждане на терен за нов гробищен парк

  Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Ботевград съобщава, че на 19.02.2019г. от 18.00 часа в зала 14 /партер/ в сградата на общината ще се проведе обществено обсъждане във връзка с определяне на терен за изг...

04 Февруари 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 04.02-08.02.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

01 Февруари 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „ТИМИ-14“ ЕООД

29 Януари 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 28.01-01.02.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

25 Януари 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕН АПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАДНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от За...

25 Януари 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  Н А  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАДНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Администр...

25 Януари 2019   Прочети ...


Заповед за принудително преместване на ИУМПС за 2019

21 Януари 2019   Прочети ...