Обяви

„Семигруп“ ЕООД - Уведомление за промяна в параметрите на инвестиционно предложение

27 Април 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 20.04.2018г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 2 Оператор, преса за метал гр.Ботевград Средно 3 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 4 Касиер гр.Ботевград Ср...

25 Април 2018   Прочети ...


ПОКАНА за партньорство по проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

  Общинска администрация гр. Ботевград отправя покана за партньорство към заинтересовани НПО, Центрове за информация и професионално ориентиране, Обучаващи организации и институции, работодатели, училища, детски градини,  за участие в проектно пре...

25 Април 2018   Прочети ...


Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища в община Ботевград през 2018 година

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА     РАЗДЕЛ І     Закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание чл.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за осъщ...

25 Април 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 23 - 27 април 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

20 Април 2018   Прочети ...


„Биовет“ – уведомление за инвестиционно намерение

20 Април 2018   Прочети ...


“Изграждане на довеждаща инфраструктура по площадка за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци“, ПИ № 05815.40.205, местност „Темуша“, гр. Ботевград

 О Б Я В А  до заинтересованите лица и общественост  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)   ОБЩИНА БОТЕВГРАД  съ...

18 Април 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 16 - 20 април 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ел...

13 Април 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

            В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за пр...

11 Април 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 10 – 13 април 2018г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на е...

05 Април 2018   Прочети ...