Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР

01 Март 2019 Прочетена 84

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР

 

На 27.02.2019г. кметът на Община Ботевград - г-н Иван Гавалюгов подписа договор  „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1.

 

 Бенефициент по договора е Община Ботевград с партньори Фондация „Социални норми“ и ОУ „Васил Левски“ - гр. Ботевград и асоциирани партньори Министерство на образоването и науката, Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта, Регионална здравна инспекция - Софийска област.

 

ОБЩА ЦЕЛ:

Подобряване качеството на живот, насърчаване социалното включване, намаляване на бедността, трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Очаква се предоставеният „социален пакет” от мерки да допринесе за намаляване броя на отпадащите от образованието, осигуряване на достъп до пазара на труда, утвърждаване предоставянето на качествени социални и здравни услуги за лица в риск.  

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

- Увеличаване броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите.

 - Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

 - Подобряване на достъпа на уязвимите групи да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

  - Прилагане на целенасочен интегриран подход към лицата в уязвимо положение, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването.

 - Осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

 - Утвърждаване принципите на партньорство, равнопоставеност и равно участие чрез делегиране на права, присъединяване на граждански структури и други форми на сътрудничество.

 - Подобрява взаимоотношенията семейство-образователна институция.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОП РЧР:

- Създаване на условия за растеж, основан на знания и ефективно използване на ресурсите, приобщаване с високи равнища на заетост.

 

- Подобряване достъпа до социални и здравни услуги чрез целия комплекс от интегрирани услуги за маргинализирани групи.

 

- Нарастване възможностите за социална интеграция чрез развитие на социални умения, превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на качествени социални и здравни услуги.

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОП НОИР:

 

- Предотвратяване изоставането и отпадането на застрашените ученици, повишаване в процентно отношение броя на учениците овладели минимума от знания по отделните дисциплини, както и активно участие в училищния и обществен живот.

 

- Формиране на родителски капацитет за подкрепа на работата с деца в неравностойно положение и от маргинализирани групи като превенция на рисковете от образователна, социална дезинтеграция и дискриминация.

 

- Формиране съпричастност и ангажираност на родителската общност към изграждане на ценностна система на детето, повишава се родителската заинтересованост към образованието.

 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП РЧР:

 

    Дейност 1

 

Включване в заетост и наемане на трудови медиатори

 

    Дейност 2

 

Създаване на център за развитие на общността

 

    Дейност 3

 

Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги

 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП НОИР:

 

    Дейност 1

 

Подобряване на образователната среда в детските градини

 

    Дейност 2

 

Осигуряване психологическа подкрепа на децата в детските градини

 

    Дейност 3

 

Насърчаване участието на родителите 

 

    Дейност 4

 

Допълнително обучение по български език за учениците от първи до седми клас

 

    Дейност 5

 

Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства

 

    Дейност 6

 

Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците

 

    Дейност 7

 

Осигуряване на психологическа подкрепа за учениците

 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

 

23 месеца: от 27.02.2019г. до 31.12.2020г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 887 532.90 лева, от които  497 550.00  лева по ОП РЧР / в т.ч 422 917.50 лева европейско финансиране и 74 632.50 национално финансиране/ и 389 982.90 лева по ОП НОИР /в т.ч 331 485.47 лева европейско финансиране и 58 497.43 лева национално финансиране/.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next