Информационен лист към Административен договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01 - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“

14 Юни 2019 Прочетена 286

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

           Административен договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01 - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На 13.06.2019г. кметът на Община Ботевград - г-н Иван Гавалюгов подписа договор  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“.

 

 Бенефициент по договора е Община Ботевград с партньор Община Мирково.

 ОБЩА ЦЕЛ:

 

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.  

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 

- Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

 

-  Запазване и подобряване на качеството на живот на потребителите.

 

- Подобряване на състоянието по време на заболяване, функционалните способности и социалното здраве.

 

- Осигуряване на достъп и универсално покритие на потребностите чрез избор на услуги.

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

- Подобряване на достъпа до превантивни социални и здравни услуги за поне 105 лица чрез ранна степен на интервенция.

 

- Подкрепа на семейства с повишена отговорност към грижите за зависими членове на семейството чрез реализиране на комплексни мерки, включващи повишаване на информираността, консултиране, предоставяне на услуги и др. с цел насърчаване на съвместяването на личния и професионалния живот.

 

- Намаляване на бедността и насърчаване на пълноценното участие в социалния живот на хората чрез: осигуряване на условия за продуктивна и качествена заетост на трудоспособните лица; предлагане на качествени и устойчиви услуги за намиране на работа за всички нуждаещи се; подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение, които в повечето случаи са в риск от социално изключване и изпадане в бедност.

 

- Въвеждане на процес на интегриране на социални и здравни услуги.

- Формиране, поддържане и развитие на човешкия и социалния капитал.

- Разширяване на мрежата от комплексни грижи за предотвратяване на социалното изключване.

 

- Осигуряване на заетост, реализиране на партньорски инициативи, децентрализация на услугите.

 

- Промотиране на здравословен начин на живот, подобряване на здравните услуги и подобряване и разнообразяване на социалните услуги към възрастните хора.

- Повишена професионална компетентност на наетите за работа лица.

- Издадени удостоверения за преминат курс за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания и самотноживеещи лица.

- Осигуряване качество на социалните услуги.

- Устойчивост на професионалния стрес и формиране на умения за справяне с проявите на синдрома на „емоционално прегаряне“ по отношение на наетите по проекта лица.

- Подпомагане професионалното и личностно развитие на персонала, подобряване работната среда и атмосфера, организацията на работа, като по този начин и цялостно съдейства за повишаване на качеството на работа. 

- Осигурен начин за достъп до потребителите на интегрирани социални и здравни услуги.

- Закупено транспортно средство, което създава възможност за развитието и предлагането на нови услуги за целевата група.  

- Осигуряване възможност на работещите по проекта за транспорт при упражняване на професията им, право на свобода на придвижване в райони, където няма удобен градски транспорт.

- Гарантиране на бързина и мобилност при предоставяне на услугите по проекта.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

    Дейност 1

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

 

    Дейност 2

 

Обучение и супервизия на персонала

 

    Дейност 3

Закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната работа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

14 месеца: от 13.06.2019г. до 13.08.2020г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 285 231.20 лева, в т.ч  242 446.52  лева разходи по линия на ЕСФ.

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next