Информация относно проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

28 Май 2018 Прочетена 397

Във връзка с отправена покана за избор на партньор по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 Община Ботевград информира, всички заинтересовани страни, че след проведена процедура, комисия назначена със Заповед №189/03.05.2018 г. на кмета на Община Ботевград, взе следните решения:

- за работодател по проекта да бъде избрана община Ботевград;

- за партньор по ОП РЧР и ОП НОИР да бъде избрана Фондация „Социални норми“;

- за партньор по ОП НОИР да бъде избрано Основно училище „Васил Левски“, гр. Ботевград;


Назад

Последни обяви

Prev Next