На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

27 Март 2018 Прочетена 370

 ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

“Изграждане на довеждаща инфраструктура по площадка за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци“, ПИ № 05815.40.205, местност „Темуша“, гр. Ботевград

 

За довеждащата пътно-транспортна връзка Г8 между поземлен имот № 05815.40.202 и № 05815.39.109, местност „Темуша”, гр. Ботевград е изготвен ПУП-ПП.

 

Дължината на новопроектираната връзка е 146, 65 м, като общият сервитут на трасето е 13,10 м.

Предвидено е електрозахранване чрез изграждане на подземен ел. кабел 20 кV, от Терена на РДНО,

Дължината на новопроектирания ел. кабел е 153, 40 м., със общ сервитут 4,00м.  Издаден е договор за предварително съгласие за присъединяване към мрежата на ЧЕЗ България

Дължината на водопровода за питейно-битово водоснабдяване РЕ Ф63 се предвижда  да е 82,47 м, а на водопровода за захранване за противопожарни и технически нужди РЕ Ф90 – 82,56 м.

Дължината на новопроектираното канализационно трасе е 694,35 м

За контакти: Ева Нишева – 0723/69 128

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:     

 

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ДО 

ДИРЕКТОРА

НА РИОСВ – СОФИЯ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 за инвестиционно намерение

 от  ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ

 КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Пълен пощенски адрес:

ГР. БОТЕВГРАД, 2140

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Пл. Освобождение 13

Телефон, 0723/66608; 69-102

факс 0723/66635

ел. поща (е-mail): obshtina@botevgrad.org

Лице за контакти: Ева Нишева – Гл. експ. „ООС и УО”

Телефон – 0723/69128; 0888 08 21 52

ел. поща (е-mail):  eva.nisheva@botevgrad.org

 

УВАЖАЕМАГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 Уведомяваме Ви, че          

 ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 има следното инвестиционно предложение

 

Изграждане на довеждаща инфраструктура до площадка за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци, ПИ № 05815.40.205, местност „Темуша“, гр. Ботевград

 

  

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1.      Резюме на предложението

Във връзка с участието на община Ботевград като директен бенефициент в „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда”

2014-2020г, е издадено Решение № СО-55-ПР/2017г на Директора на РИОСВ-София.

В реда на оценка на оперативната програма Управляващият орган е направил констатация за липса на съответствие с Решение № СО – 55 – ПР/2017г с информация, свързана с довеждащата инфраструктура до площадката за изграждане на инсталациите.

За довеждащата пътно-транспортна връзка Г8 между поземлен имот № 05815.40.202 и № 05815.39.109, местност „Темуша”, гр. Ботевград е изготвен ПУП-ПП. Транспортно – комуникационната връзка представлява връзка между съществуващи местни пътища

За изграждане на довеждащата инфраструктура до площадката  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци са изработени ПУП-Парцеларен план. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2.      Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

За довеждащата пътно-транспортна връзка Г8 между поземлен имот № 05815.40.202 и № 05815.39.109, местност „Темуша”, гр. Ботевград е изготвен ПУП-ПП. Транспортно – комуникационната връзка представлява връзка между съществуващи местни пътища и започва от имот № 05815.39.109 (съществуващ местен път), преминава през имот № 05815.39.101 в посока север и достига до имот № 05815.40.202 (съществуващ местен път). Трасето засяга един имот, частна общинска собственост. Дължината на новопроектираната връзка е 146, 65 м, като общият сервитут на трасето е 13,10 м.

Предвидено е електрозахранване чрез изграждане на подземен ел. кабел 20 кV, от Терена на РДНО, който да захрани метален трафопост на площадката за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци. като трасето на ел. кабела е отклонение от съществуваща въздушна електропреносна мрежа и започва от имот № 05815.39.101, като продължава през имота в посока север и достига до имот №05815.40.202. Трасето засяга един имот, частна общинска собственост, за който не е необходима нотариално заверена декларация за съгласие за преминаване на съоръжения на техническата инфраструктура. Дължината на новопроектирания ел. кабел е 153, 40 м., със общ сервитут 4,00м.  Издаден е договор за предварително съгласие за присъединяване към мрежата на ЧЕЗ България.

Трасетата на водопроводите за захранване за питейно-битови нужди РЕ Ф63, както и за противопожарни и технически нужди РЕ Ф63 са отразени в изготвените ПУП-ПП. Трасето на водопроводите са отклонения от съществуващ водопровод за противопожарни и технически нужди РЕ Ф90 и започва от имот № 05815.39.101, като продължава през имота на север и достига имот № 05815.40.202. Засяга се един имот, частна общинска собственост. Дължината на водопровода за питейно-битово водоснабдяване РЕ Ф63 се предвижда  да е 82,47 м, а на водопровода за захранване за противопожарни и технически нужди РЕ Ф90 – 82,56 м.

Трасето на новоизграждащата се канализационна мрежа е отклонение към съществуваща канализация Ф400 от с. Трудовец към ГПСОВ и започва от имот № 05815.39.105, продължава на север и преминава през имоти № 05815.39.109 и № 05815.39.101, като достига до имот № 05815.40.202. Трасето на предвижданата канализационна система засяга един имот, частна общинска собственост, един имот публична общинска собственост и един имот частна собственост, като за последния има нотариално заверена декларация за съгласие за преминаване на съоръжения на техническата инфраструктура. Дължината на новопроектираното канализационно трасе е 694,35 м

3.      Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Във връзка с участието на община Ботевград като директен бенефициент в „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г, е издадено Решение № СО-55-ПР/2017г на Директора на РИОСВ-София.

Изграждането на довеждащата инфраструктура е неделима част при проектирането и изграждането на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на отпадъци.

4.      Местоположение:

Съгласно приложените ПУП-Парцеларни планове.

5.      Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоражения или необходимост от изграждане на нови)

Изграждането на довеждащата инфраструктура е съгласувано с експлоатационните предприятия и представлява част от общата схема на изградените съоръжения на пътната инфраструктура, както на ел.мрежата и ВиК системите.

6.      Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Емисии се очакват по време на строителството, които имат временно краткотрайно въздействие и локален характер.

7.      Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Във фазата на строителството се очаква формиране на незначителни количества строителни и битови отпадъци, които следва да бъдат третирани съгласно действащото законодателство.

8.      Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчните води, формирани при работа на площадката за компостиране и предварително третиране на отпадъци се отвеждат посредством съпътстващата инфраструктура, предмет на настоящето инвестиционно предложение, към ГПСОВ - Ботевград

9.      Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвиждат

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1.      Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2.      Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3.      Електронен носител – 1 бр.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

РУМЕН ХРИСТОВ

Зам.-кмет на община Ботевград

 


Назад

Последни обяви

Prev Next