На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

28 Март 2018 Прочетена 307

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
“СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, бул. „Искърско шосе” №7, Търговски център Европа, сграда 1, етаж 6, с ЕИК 131018307

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за строеж на: „Склад с администрация, производствена сграда и преустройство на лаборатория”  в УПИ ХХІV,кв.70 гр.Ботевград, Софийска област – в съществуващата производствена база на „СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС България” ЕООД

За контакти: Тодор Тодоров,  гр.Ботевград, бул. България 26, „СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС България” ЕООД, тел. 0879 200 628

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


Назад

Последни обяви

Prev Next