Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

16 Май 2018 Прочетена 228

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:

1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях се допълни със следният имот:

- Урегулиран поземлен имот ІІІ-126 с площ от 604 кв.м. в кв.38 по регулационния план на с. Врачеш.

1.2. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква А. Имоти,  които община Ботевград има намерение да предостави под наем.  се допълни със следните имоти:

- сграда с идентификатор 05815.302.734.4 със застроена площ 18 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”;

- сграда с идентификатор 05815.302.734.5 със застроена площ 16 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”;

- сграда с идентификатор 05815.302.734.6 със застроена площ 16 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”.

1.3. Раздел VІ. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване. т. 2. Придобиване на недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица се допълни със следният имот:

- поземлен имот №014001, целият с площ от 3.783 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: десета, находящ се в местността "Мачово бърдо", землището на с. Литаково, собственост на наследници на Доцо Кръстев Киров.

Способ на придобиване: На основание чл. 34 от Закона за общинската собственост по решение на Общински съвет Ботевград – възмездно придобиване правото на собственост.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next