Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г.

12 Септември 2017 Прочетена 304

 

 

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва:

1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти, които община Ботевград има намерение да продаде или да учреди право на строеж върху тях се включат следните имоти:

          - Поземлен имот №1, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 978,30 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: VI;

         - Поземлен имот №21, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 1294,23 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: VI;

         - Поземлен имот №22, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 800,82 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: VI ;

         - Учредяване право на строеж за пристрояване в поземлен имот с идентификатор 05815.302.679 по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ  УПИ І, кв. 55а по действащия регулационен план на гр. Ботевград.

          1.2. в Раздел V. Описание на имотите , в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица се  включи следния имот:

- В УПИ ХV-420 в кв. 30 по регулационния план на с. Скравена с Димитър Богданов Банчев;

 


Назад

Последни обяви

Prev Next