Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г.

26 Септември 2017 Прочетена 327

 

 

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва:

В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Д. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под аренда се включи следния имот:

Поземлен имот №000038, целият с площ от 29,691 дка, начин на трайно ползване – мочурище, категория на земята при неполивни условия – осма, находящ се в землището на с. Трудовец.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next