Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г.

11 Октомври 2017 Прочетена 350

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва:

1.1. Създава се нов Раздел VІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предостави като дарение на държавата, като в него се включват всички имоти и части от имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Ботевград, с. Скравена, с. Новачене и с. Рашково, в съответствие с одобрения със Заповед №РД-02-15-98/ 16.09.2016 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – парцеларен план, съгласно приложение №2.

   1.2. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях се включат следните имоти:

 - Поземлен имот 05815.305.482 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 1073.00 кв.м., трайно предназначение на територията: улбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, квартал 225, УПИ V по действащия регулационен план на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, бул. „Трети март”;

     - УПИ ХVІ в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш с урегулирана площ от 1650 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ – 200 кв.м.;

    - УПИ ІІ в кв. 49 по регулационния план на с. Скравена, с урегулирана площ от 2446 кв.м., заедно със застроените в него сгради: Двуетажна масивна сграда от 390 кв.м. и едноетажна сграда от 152 кв.м.;

     - УПИ ХХІ в кв. 72 по регулационния план на с. Врачеш, с урегулирана площ от 4460 кв.м., заедно със застроената в него сграда: Масивна едноетажна сграда със застроена площ 400 кв.м.

     1.3. В Раздел VІ. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване се включи следният имот:

     - терен с площ от 65 .00 кв.м., който се придава от УПИ ХІ – за административна, търговска, производствена и складова дейност” в кв. 50 по плана на с. Трудовец /собственост на „Граммер” АД/ към улична регулация /за изграждане на велосипедна алея/, съгласно проект за промяна на регулационния и кадастрален план на с. Трудовец.

 

Списък от файлове
Приложение №2 - Модернизация на участък от път Мездра-Ботевград

Назад

Последни обяви

Prev Next