Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

26 Февруари 2018 Прочетена 204

1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б : Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях се допълни със следният имот:

- поземлен имот с идентификатор 05815.304.736 КК и КР на гр. Ботевград с площ от 8269.00 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, УПИ І, кв. 177 по действащия регулационен план на гр. Ботевград;

2. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица се допълни със следния имот:

- имот №236.103 по плана на новообразуваните имоти в местност „Разсадника”, с. Боженица, целият с площ 547.32 кв.м. с наследници на Христо Петков Говедарски.

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next