Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

07 Февруари 2018 Прочетена 427

 

 

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:

1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква А. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под наем се допълни със следните имоти:

- Свободни площи-терени за поставяне на вендинг-автомати  в Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.301.389 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 6663.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване:за друг вид производствен, складов обект.

1.2. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква В на Програмата: Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление се допълни със следния имот:

- Сграда с идентификатор: 05815.304.877.1 по КККР на гр. Ботевград, ЗП - 460  кв.м., брой етажи - 1, предназначение: Административна, делова сграда /Исторически музей - гр. Ботевград/.


Назад

Последни обяви

Prev Next