Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

28 Февруари 2018 Прочетена 187

В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква А. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под наем.

        - част от поземлен имот с идентификатор 05815.302.744 по КК и КР на гр. Ботевград , вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за площад, за поставяне на дървена платформа за разполагане на столове и маси за сервиране на храни и напитки пред кафе-сладкарница „Сладолед бар Саранск”, с административен адрес: пл. „Освобождение” №5 по схема одобрена от главния архитект на община Ботевград.


Назад

Последни обяви

Prev Next