Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

14 Март 2018 Прочетена 249

 

       1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б : Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях се допълни със следният имот:

        Поземлен имот с идентификатор 05815.302.63 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 1174 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ І, кв. 186 по регулационния план на гр. Ботевград.

        1.2. Раздел VІ. Описание на имотите, които община Ботевград има намерение да придобие  и способите за тяхното придобиване се допълни със следните имоти:

        - Поземлен имот с 05815.304.878 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 128 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, квартал 62, УПИ V по регулационния план на гр. Ботевград;

        - Поземлен имот с 05815.304.879 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 505 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, квартал 62, УПИ V по регулационния план на гр. Ботевград.

        Способ на придобиване: На основание чл. 54 от Закона за държавната собственост по решение на Общински съвет Ботевград – безвъзмездно прехвърляне правото на собственост.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next