Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

11 Април 2018 Прочетена 298

 

          В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква В: Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление се допълни със следният имот:

         - Едноетажна масивна сграда със сутерен /бивше парокотелно/ със ЗП - 263.30 кв.м. РЗП - 526.60 кв.м., част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.303.120.1.10 самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 05815.303.120, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги.


Назад

Последни обяви

Prev Next