Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

11 Юли 2018 Прочетена 260

1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква А. Имоти,  които община Ботевград има намерение да предостави под наем се допълни със следния имот:

         - терен с площ 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект – Арт магазин върху  част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица /на кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Стефан Караджа/. 

 1.2. От Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б : Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях се извади следният имот:

 - Поземлен имот с идентификатор 05815.301.412 по КККР на гр.Ботевград, вид територия  урбанизирана, НТП за производството на строителни материали, конструкции и изделия с площ от 10440 кв.м., кв.195, УПИ ХV.

1.3. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б : Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях се допълни със следните имоти:

- Поземлен имот с идентификатор 05815.301.441 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 6415 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ  ХV в кв. 195 по регулационния план на гр. Ботевград;

- Поземлен имот с идентификатор 05815.301.442 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 4026 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ХХХVІІ в кв. 195 по регулационния план на гр. Ботевград.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next