Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

01 Август 2018 Прочетена 303

          Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б: Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следният имот:

        - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.491 по КК и КР на гр.Ботевград, с площ от 1359.00 кв.м., предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ VІ, кв. 148 по регулационния план на гр. Ботевград.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next