Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

27 Август 2018 Прочетена 214

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:

Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква В. Имоти, върху които община Ботевград има да учреди вещно право на ползване или право на управление да се допълни със следният имот:

УПИ XIV  - Дом за деца и юноши в кв. 42  по плана на с. Гурково, с урегулирана площ от 4644 кв.м., заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда със ЗП-477 кв.м. и РЗП-954  кв.м. Година на построяване - 1933 г.;

 


Назад

Последни обяви

Prev Next