Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

12 Септември 2018 Прочетена 234

 

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:

 

Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти,  които община Ботевград има готовност да продаде или учреди право на строеж върху тях да се допълни със следните имоти:

 

         - Поземлен имот с идентификатор 05815.303.32 по КК и КР на гр. Ботевград, ул. „Св.св. Кирил и Методии”, с площ 537 кв. м., вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, УПИ ХІХ, кв. 199 по регулационния план на гр. Ботевград;

 

         - Поземлен имот планоснимачен №295, до кв. 49 по регулационния план на с. Радотина, с площ от 90 кв. м.;

 


Назад

Последни обяви

Prev Next