Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

24 Септември 2018 Прочетена 257

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:


Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти,  които община Ботевград има готовност да продаде или учреди право на строеж върху тях да се допълни със следният имот:


- УПИ XIV  - Дом за деца и юноши в кв. 42 по плана на с. Гурково, с урегулирана площ от 4644 кв.м.


Назад

Последни обяви

Prev Next