Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

16 Октомври 2018 Прочетена 140

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:
       Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти,  които община Ботевград има готовност да продаде или учреди право на строеж върху тях да се допълни със следните имоти:
       - Поземлен имот с идентификатор 05815.306.1236, с площ от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за съоръжение на електропровод, стар идентификатор 05815.306.1033; 05815.306.1011, номер по предходен план: квартал: 24, УПИ I, в.з. „Чеканица”;
        - Урегулиран поземлен имот ХV-863 с урегулирана площ от 1065 кв.м. , празен незастроен в кв. 41 по плана на с. Новачене. 


Назад

Последни обяви

Prev Next