Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

28 Май 2019 Прочетена 91

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:
         Раздел ІІІ. буква Б. Имоти,  които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право строеж върху тях се допълни със следния имот:
         - Поземлен имот с идентификатор 05815.301.1 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 32 857 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, УПИ VІІ, в кв. 197 по регулационния план на гр. Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Акад. Стоян Романски”.


Назад

Последни обяви

Prev Next