Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

31 Юли 2019 Прочетена 67

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:
         1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление. буква Б. Имоти,  които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право строеж върху тях да се допълни със следният имот:
         - Урегулиран поземлен имот ХХІV – за обществено обслужваща дейност, целият с урегулирана площ от 324 кв.м., находящ се кв. 13 по плана на с. Липница.
         1.2. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица през 2019 г. да се допълни със следните имоти:
         - в УПИ VІ-1269 и УПИ VІІ-1270,1271 по действащия регулационен план на с. Врачеш с Ивета Руменова Кючукова.
         - в УПИ ХІV-1647 с в кв. 53 по действащия регулационен план на с. Трудовец с Иванка Стойчева Босовска.
         - в Поземлен имот с идентификатор 05815.305.461 по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ ХХІІІ-2050 в кв. 143 по регулационния план на гр. Ботевград със Захари Георгиев Василев.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next