Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

15 Януари 2019 Прочетена 174

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:

1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление. Буква А. Имоти, които община Ботевград има готовност да предостави под наем се включат следните имоти:
- 6 бр. терени в кв. 40, по регулационния план на с. Скравена за поставяне на преместваеми търговски обекти

2. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти, които община Ботевград има намерение да продаде или да учреди право на строеж върху тях се включат следните имоти:
- поземлен имот №000231, целият с площ от 1.353 дка, начин на трайно ползване – производствен терен, категория на земята – VІ, находящ се в местността „Краище”, землище на с. Скравена, община Ботевград;
- част от втори етаж в двуетажна масивна производствено-техническа сграда, находяща се в УПИ ХІ-поща, кв. 44 по регулационния план на с. Скравена, представляваща  помещение №9 на кота +3,72 със ЗП - 33.00 кв. м., при съседи на помещението: на същия етаж – БТК  АД и общи части, от долу – БТК АД и „Български пощи” ЕАД.

3. В Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица се включат следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 05815.307.764 по КК и КР на гр. Ботевград, целият с площ от 632 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ ХХІІІ-423, кв. 25а, в.з. „Зелин”;
- Поземлен имот с идентификатор 05815.307.763 по КК и КР на гр. Ботевград, целият с площ от 632 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ ХХІV-421, кв. 25а, в.з. „Зелин”.


Назад

Последни обяви

Prev Next