Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

13 Март 2019 Прочетена 81

 

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:

1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква А. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под наем да се допълни със следните имоти:
- 3 бр. терени с обща площ 6 кв.м. в  поземлен имот 05815.301.404 (стар идентификатор 05815.301.113, в района на ротондата) по КК и КР на гр. Ботевград за поставяне на преместваеми обекти – детски електрически играчки;
- 3 бр.терени с обща площ от 8 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор 05815.304.1588 по КК и КР на гр. Ботевград – публична общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за площад, целият с площ от 6 818 кв.м., с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, пл. „Саранск”;
- 4 бр. терени с обща площ от 8 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград – публична общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, целият с площ от 56 478 кв.м., УПИ І в кв. 80, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Георги С. Раковски”.

2. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. Имоти, които община Ботевград има намерение да продаде или да учреди право на строеж върху тях се допълни със следният имот:
- поземлен имот с идентификатор 05815.304.1656 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 91.00, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, УПИ ХVІ в кв. 177 по регулационния план на гр. Ботевград.

3. Раздел V. Описание на имотите , в които общината има намерение да прекрати  съсобственост с физически или юридически лица през 2019 г. да се допълни със следните имоти:
       - в поземлен имот с идентификатор 05815.301.447 по КК и КР на гр. Ботевград, урегулиран поземлен имот ІV-за производствени, складови и търговски дейности в кв. 197 по регулационния  план на гр. Ботевград,  целият с площ от 2519 кв.м. с Новко Благоев Новков.
       - в поземлен имот с идентификатор 05815.306.1221 по КК и КР на гр. Ботевград, урегулиран поземлен имот ІІІ-1273 в кв. 64 по регулационния   план на в.з. „Зелин”, целият с площ от 775 кв.м. с Радка Петрова Йолова.
       - в урегулиран поземлен имот І-1115 в кв. 8а по регулационния   план на с. Врачеш, целият с площ от 990 кв.м. със Снежана Ангелова Ининска в качеството и на управител на „Кристал” ООД.

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next