Община Ботевград обявява прием на заявления от кандидати - потребители за свободни места за социални услуги

09 Февруари 2018 Прочетена 308

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

            Във връзка с изпълнение на Споразумение от 30.01.2018г. между Община  Ботевград и Агенция за социално подпомагане и  Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (обн. ДВ, бр. 103, 28.12.2017 г.)  и

ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

"Личен асистент" -  постоянни грижи за дете, недееспособно лице или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

"Домашен помощник" - услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

 Допустими потребители (кандидати)

·  Хора с увреждания и техните семейства

· Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

 

Съгласно разпоредбата на чл.8д, ал.5, т.2 от ЗСПД потребители на услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“ не могат да бъдат децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от семействата по ал. 1 от ЗСПД.

 

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

-                 Заявление от кандидата (Приложение 1) или от негов законен представител - настойник, родител, попечител (Приложение 2), когато става дума за дете под 18 г. или за пълнолетно, но недееспособно лице.

-                 Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка.

-                 Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

-                 Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата.

На всички кандидат-потребители ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете,   въз основа на Методиките за предоставяне на услугата в общността „Личен асистент” и „Домашен помощник” и в съответствие с „Методика за извършване на оценката на потребностите ”.   

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа в периода 16.02.2018г. до 23.02.2018г.  включително.

Телефон за информация: 0723/69142

Списък от файлове
Заявление-1
Заявление-2

Назад

Последни обяви

Prev Next