Община Ботевград организира презконференция "Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица"

01 Март 2018 Прочетена 636

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОРГАНИЗИРА 

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по  проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.005-0035-C01

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ06.03.2018г. /вторник / от 10,00 часа   на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение” 13

НА ВСТЪПИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ НАПРАВИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА:

 Þ  ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА

Þ  ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПО ПРОЕКТА

Þ  ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Þ  ЕКИПА ПО ПРОЕКТА

Þ  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. Община Ботевград носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next