Община Ботевград „Процедура за подбор на Лични асистенти и домашни помощници”.

09 Февруари 2018 Прочетена 349

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

            Във връзка с изпълнение на Споразумение от 30.01.2018г. между Агенция за социално подпомагане и Община Ботевград по реда на Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (обн. ДВ, бр. 103, 28.12.2017 г.), както и  утвърдена „Процедура за подбор на Лични асистенти и домашни помощници”  представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА  

1.       „Личен асистент”  

2.      „Домашен помощник”  

 

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на Лични асистенти и домашни помощници”. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява предвидените дейности.

1.                  „Личен асистент”  

Минимални изисквания: основно образование

 Характер на работата:  полагане на    постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

2.                   „Домашен помощник”  

Минимални изисквания: основно образование

 Характер на работата:  предоставя  на услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

 

С приоритет при подбора се включват:

-           Лица, които не се придобили право на пенсия за прослужено време и старост, вкл. и професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства.

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа в периода 12.02.2018г. до 23.02.2018г.  включително.

 

     Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

      Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

 

  Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

Телефон за информация: 0723/69142

Списък от файлове
Автобиография
Заявление
Приложение - 4а - Списък - недопуснати
Приложение - 4 - Списък - допуснати

Назад

Последни обяви

Prev Next