ОБЩИНА БОТЕВГРАД СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ - БОТЕВГРАД

11 Януари 2018 Прочетена 434

Във връзка с утвърдена „Процедура за подбор на персонал в Център за социална рехабилитация и интеграция-Ботевград” 

 

ОБЯВЯВА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ - БОТЕВГРАД

ЗА СЛЕДИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

1.      „Социален работник“

Минимални изисквания:

 - Образование -   средно-специално; средно;

 - Условия за стаж по специалността - няма, стажът и опитът се считат  за предимство;

 - Нагласи   за работа с деца и младежи, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;

 - Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

Характер на работата:  Изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугите, извършва ежемесечен мониторинг на социалните услуги, оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността; участва във всички дейности във връзка с цялостното обгрижване на децата/лицата; води задължителна документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред.

 

2.  „Логопед“

Минимални изисквания:

 - Образование -  висше, специалност „Логопедия”

 - Условия за стаж по специалността - няма, стажът и опитът се считат  за предимство;

 - Нагласи   за   работа в екип, адаптивност и мотивация за работа с лица с увреждания и техните близки и роднини;

 - Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

Характер на работата:  Осъществява корекционно-възпитателна работа с потребителите на услугата чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на потребителите за повишаване на възможностите им за комуникация.

 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

-  заявление до кмета на община Ботевград;

- автобиография;

- мотивационно писмо;

- копие от диплом за завършена степен на образование;

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства/ако е приложимо/;

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Ботевград от  11.01.2018г. до 22.01.2018г.  включително.

 

 Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

   

 

Телефон за информация: 0723/666 09

 

Списък от файлове
Списък - допуснати
Списък - недопуснати

Назад

Последни обяви

Prev Next