Обява за свободно работно място в Дневен център за деца и младежи с увреждания - Ботевград

19 Април 2019 Прочетена 284

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – БОТЕВГРАД

ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

  

1. Медицинска сестра  в Дневен център за деца и младежи с увреждания -1

Код по НКПД 22216007

 

Вид правоотношение: трудов договор

Заетост: пълен работен ден

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по  медицинска специалност

Описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. Изготвя документация, свързана със здравните грижи за всеки потребител и оценка на същата на определен период от време.

2. Като член на мултидисциплинарния екип от специалисти в Дневния център участва в изготвянето на документацията за работа с всеки потребител.

3. Осъществява текущо наблюдение на здравословното състояние на потребителите.

4. Осъществява ежедневен филтър при приемане на децата и младежите, резултатите се отразяват в „Медицински рапорт”.

5. Отговаря за приема на медикаменти на потребителите.

6. Ежедневно контролира храненето на децата и младежите. При констатация на нередности уведомява Ръководителя.

7. Изпълнява и други възложени му задачи от прекия ръководител.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление

- автобиография

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа и 13,30 часа до 17,30 часа всеки работен ден в периода 22.04.2019г. до 03.05.2019г.  включително.

Телефон за информация: 0723/666 09

 


Назад

Последни обяви

Prev Next