О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБ

21 Юни 2019 Прочетена 85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Н А
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 22.07.2019 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на община Ботевград /наричана по-долу за краткост Наредбата/.
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 21.06.2019 г. /петък/.

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
В общинска администрация – Ботевград се получи предложение на основание чл. 145, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт от Районна прокуратура – Ботевград, с което предлага предприемане на съответни действия по внасяне в Общински съвет – Ботевград на проект за изменение на § 2 от Наредбата. Като мотив се изтъква неяснотата на § 2, като в края на текста се сочи, че се отменя наредба приета с Решение на ОбС-Ботевград „№72/28.03.2019 г.“, а това е именно новоприетата наредба.
Неяснотата в текста на § 2 от Наредбата се дължи на техническа грешка при попълване на празното поле в докладна записка рег. инд. 0803-27/20.03.2019 г. до ОбС-Ботевград (след приемане й с Решение от ОбС-Ботевград). В това поле е следвало да бъде изписано Решение №172/29.07.2010 г. на ОбС-Ботевград, с което е приета Наредбата, която се отменя.

На основание всичко гореизложено и във вр. с техническа грешка в текста на § 2 от Наредбата внасям настоящото предложение за изменение и допълнение при спазване на реда предвиден в Закона за нормативните актове.

2. Цели, които се поставят.
    Отстраняване на допуснатата техническа грешка и яснота на текста на § 2 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи на територията на община Ботевград.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на предлагания проект на Наредба.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Спазване на принципите на обоснованост, откритост и съгласуваност при прилагането на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на община Ботевград.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на община Ботевград.

I.    В Разпоредбите на „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“, се правят следните изменения и допълнения:

1.    §2 се изменя така:
„§2. Настоящата Наредба влиза в сила от момента на приемането й от Общински съвет – Ботевград с Решение №72/28.03.2019 г. и отменя приетата с Решение №172/29.07.2010 г. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на община Ботевград.“

Списък от файлове
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next