ОБЯВЛЕНИЕ НА Проект на Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград

08 Декември 2017 Прочетена 416

 

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.1 и ал.2, вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 08.01.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

 

 

Настоящата обява е публикувана на 08.12.2017г. /петък/.

 

 

 

МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането.

 

Към настоящия момент е в сила Наредба за организацията и управлението на Общински пазар – Ботевград приета с Решение 28-Е/25.04.1996г. на Общински съвет – Ботевград, която не е актуализирана и не съответства на съвременното законодателство и обществените отношения, като поради тази причина следва да се отмени, респ. да се приеме нова такава.

 

При изработването на проекта на Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Наредбата ще регламентира детайлно обществените отношения свързани с дейността, организацията и управлението на пазарите на територията на общината.

 

2. Цели, които се поставят.

 

Наредбата цели създаване на:

 

          - Равноправни и изгодни условия за развитие на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях. Цените на стоките се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането.

 

          - Оптимална организация на търговията на общинските пазари и осигуряване на благоприятни условия за разширяване асортимента и подобряване качеството на предлаганите на населението стоки.

 

          - По-добър ред и законност на общинските пазари и осъществяване на ефикасен контрол по спазване нормативните актове на компетентните разпоредителни органи.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.

 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград се свеждат до постигане на целите, заложени в програмата за управление на Община Ботевград, а именно:

 

 • Подпомагане развитието на селскостопанските производители и общинската икономика, както и малкия и средния бизнес в Ботевград и околните населени места;

 • Осигуряване на хората със свежи селскостопански продукти от производители;

 • Внасяне на значителни средства в общинския бюджет.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Предлаганият Проект на Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект на Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград

 

 

 

Раздел  І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

 

Чл. 1. Тази наредба регламентира дейността, организацията и управлението на пазарите на територията на община Ботевград.

 

Чл. 2. Наредбата цели създаване на:

 

          1. Равноправни и изгодни условия за развитие на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях. Цените на стоките се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането.

 

          2. Оптимална организация на търговията на общинските пазари и осигуряване на благоприятни условия за разширяване асортимента и подобряване качеството на предлаганите на населението стоки.

 

          3. По-добър ред и законност на общинските пазари и осъществяване на ефикасен контрол по спазване нормативните актове на компетентните разпоредителни органи.

 

Чл. 3.  Под понятието „Общински пазари” по смисъла на тази наредба се разбира отредени по съответен ред терени с точно определени граници, съгласно одобрена схема, който се оборудва с необходимата материална база за извършване на търговска дейност (търговски маси, осигурена открита търговска площ, административно помещение, санитарен възел, свободни терени за паркиране на коли) и където се извършва търговска дейност от физически и юридически лица със стоки за населението.

 

Чл. 4. Общинските пазари на територията на общината са:

 

1 съобразно градоустройствения им статут:

 

а) с постоянен статут - върху имоти, отредени по ЗРП за пазар;

 

б) с временен статут - върху имоти, предвидени по ЗРП за обществени и др. мероприятия - до реализирането им.

 

2. съобразно предназначението им:

 

а) универсални;

 

б) специализирани.

 

3. съобразно срока на съществуването им:

 

а) безсрочни;

 

б) за определен срок;

 

в) в определен ден от седмицата.

 

          Чл. 5. На общинските пазари се осъществява продажбата на:

 

          1. Промишлени и хранителни стоки;

 

          2. Селскостопански произведения и цветя;

 

          3. Семена и посадъчен материал;

 

          4. Преработена селскостопанска продукция;

 

          5. Стоки и услуги за бита и личното стопанство.

 

 

 

Раздел  ІІ

 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИТЕ  ПАЗАРИ

 

 

 

Чл. 6. (1). Организацията и управлението на дейността на пазарите в общината се осъществява от Кмета на общината.

 

(2). Длъжностните лица на Общинските пазари се снабдяват с надлежно оформени служебни карти, издадени от Кмета на общината, с които да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения.

 

          Чл. 7. В рамките на общото ръководство, управление и контрол на общинските пазари, назначените от Кмета лица изпълняват следните основни функции:

 

          1. Стопанисват наличната материална база на Общинските пазари и предоставят същата срещу заплащане за ползване от физически и юридически лица за осъществяване на търговска дейност.

 

          2. Осигуряват условия за екологичен, санитарен и ветеринарен контрол и други необходими условия в защита интересите на потребителя.

 

3.   Предоставя местата, разчертани на земята след като бъдат заети всички маси.

 

          4. Определят реда за навлизане на моторните превозни средства на пазара, прибиране на амбалажа и други действия, свързани с реда и хигиената на Общинския пазар.

 

          5. Работят в тясна връзка със специалистите от общинската администрация, БАБХ, РЗИ, РУП и други органи по отношение на спазването на нормативната уредба.

 

          6. При установени нарушения налагат санкции, предвидени в наредбата.

 

          7. Събират такси, срещу които се издават съответните приходни квитанции.

 

 

 

Раздел  ІІІ

 

РАЗКРИВАНЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

 

НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

 

 

 

Чл.8. (1) Пазарите на територията на общината, които са с постоянен статут и безсрочни се откриват с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

 

(2) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа:

 

1. местоположение, площ и точни граници /обосновка за необходимостта от пазар на съответното място/;

 

2. предназначение;

 

3. работното време за търговска дейност, зареждане и почистване - съобразно изискванията за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите;

 

4. обосновка за съответствие с териториално-градоустройствените, търговско-технологичните, социално-икономическите, екологичните, санитарно-хигиенните, ветеринарните изисквания и други приложими нормативни изисквания в страната. Към обосновката се прилагат и писмени становища от съответните специализирани служби - РЗИ, БАБХ, РУ „Полиция“, РСПАБ, както и от отдел ТСУ в Община Ботевград;

 

5. схема за точното разположение, броя и специализацията на търговските маси и места одобрена от главния архитект на общината;

 

(3) Решението се приема ако е изградена или има възможност да се изгради необходимата инфраструктура: водоснабдяване, канализация, електрификация, пешеходни зони за посетителите на пазара, алеи за достъп на транспортни средства до съответните сектори за търговия и услуги, места за паркиране, тоалетни и други съоръжения, необходими за нормалното им функциониране.

 

Чл.9. (1) Пазарите за определен срок се откриват със Заповед на Кмета на общината за срок не повече от една година. Ако са в населени места извън общинския център, това става по предложение на кметовете на кметства и кметските наместници.

 

(2) Пазарите в определен ден от седмицата се откриват със Заповед на кмета на общината. Ако са в населени места извън общинския център, това става по предложение на кметовете на кметства и кметските наместници.

 

(3) Предложенията по ал.1, изр. второ и ал. 2, изр. второ трябва да отговарят на условията на чл.8, ал.2 от Наредбата.

 

(4) Заповедите на Кмета по ал.1 и 2 съдържат изискванията на чл.8, ал.2 и ал.3.

 

 

 

Чл. 11. Продажбите на стоки се извършват по свободно определяеми цени, освен в случаите, когато по нормативен път, за някои  стоки е предвиден друг ред за ценообразуване. Цените на стоките задължително се обявяват с етикети.

 

Чл. 13. За ползване на масите и местата, върху които са организирани  Общинските пазари се заплащат дневни и месечни такси, определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград на Общинския съвет.

 

Чл.14. Ползвателите на масите и местата, върху които са организирани  Общинските пазари са длъжни:

 

 1.  Да почистят терена след приключване на работа и поставят отпадъците на определените за целта места.

 2. Да спазват всички изисквания на българското законодателство и нормативната уредба на общината, отнасяща се до извършваната от тях търговска дейност.

 3. Да не извършват търговска дейност на територията на общинските пазари без платена такса.

 4. Да не местят или да упражняват инвентаризация върху предоставеното им за ползване общинско имущество без знанието и съгласието на отговорника на пазара. Те носят отговорност за външния вид на съоръженията, като всички повреди в следствие на безстопанственост или неправилна експлоатация се отстранява за тяхна сметка.

 5. Да не променят предназначението на ползвания от тях търговски обект и извършват преустройство на общинското имущество без писменото съгласие на отговорника на пазара.

 6. Да не увеличават нерегламентирано предоставената и заплатена площ.

 7. Да осигурят право на избор от асортимента на предлаганата от тях стока на клиентите.

 8. Да използват проверени и одобрени за експлоатация по съответния ред измервателни уреди. Да осигурят на клиентите необходимата видимост до показанията на измервателния уред.

 9. Да не поставят допълнителни собствени съоръжения / маси,стойки,тенти,и др./ без да са заплатени допълнително.

 10. Да транспортират, разтоварват и складират стоките в подходящ амбалаж, който след освобождаването му да изнасят извън района на общинските пазари.

 11. Да не приготвят и мият продукцията на територията на общинските пазари и района около тях.

 12. Да не разполагат предлаганите стоки директно на земята.

 13. Да поддържат хигиена до обектите, местата и масите си, да почистват и изхвърлят отпадъците от дейността си на определените за целта места.

 14. Да почистват площа около обектите, местата и масите при натрупване на сняг и лед ако е валял през нощта преди започване на пазарния ден.

 15. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до осигуряване на обществения ред и спокойствие на гражданите  на общинските пазари, предвидени в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград.

 16. Да спазват всички изисквания за пожарна и аварийна безопасност.

  Чл. 15. (1). Зареждането на наетите маси и места от търговците с коли на Общинските пазари да се извършва сутрин до 09:00 ч. през летният сезон и до 10:00ч. през зимния сезон.

  (2). Пътните превозни средства следва да напускат територията на общинските пазари веднага след приключване на товаро-разтоварните дейности. Време за престой на ППС за зареждане със стока – до 30 минути.

  Чл. 16. (1). Общината финансира и изгражда необходимата материално-техническа база на пазарите, които са: открити и закрити търговски и складови площи, административни помещения, обекти за хранене и други съпътстващи дейности, паркинги, санитарни възли и други необходими съоръжения.

  (2). Съществуващата материално-техническа база на територията на Общинския пазар е собственост на общината.

   

  Раздел  ІV

  РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ  НА  ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

   

  Чл. 17. (1). Събирането на таксите на пазарите на територията на общината за ползване на търговската площ и наличната материално-техническа база се извършва от лица, определени от Кмета на общината, съгласно цените, утвърдени с Наредба на Общинския съвет.

  (2). Заплащането на заетата площ се извършва ежедневно или месечно.

  (3). Съоръжения, маси и терени, за които е платена такса, но не се ползват, се предоставят срещу заплащане на други лица -  до явяването на ползвателя, а заплатената сума не се възстановява.

  (4). Месечната такса се заплаща изцяло авансово в началото на месеца.

  (5). Събраните такси се внасят в приход на местния бюджет.

   

  Раздел  V

  ЗАБРАНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

   

  Чл. 18. На Общинските пазари се ЗАБРАНЯВА:

  1. Извършване на търговска или друга дейност без надлежно оформен документ, доказващ правото на такава дейност.

  2. Продажбата на стоки с недоказан произход или нарушение на БДС, екологичните, санитарно-хигиенните и ветеринарните изисквания.

  3. Извършване на търговска дейност без да са обявени по подходящ начин на видно място съответните цени.

  4. Силното озвучаването на търговските места върху които са организирани пазарите над допустимото, с цел да не се пречи на другите търговци и гражданите на общината.

  5. Прокарването по земята на кабели за временно електрозахранване и озвучаването на местата, където се извършва търговска дейност.

  6. Предлагане на стоки и услуги с външен вид, опаковка, наименование или други белези, заблуждаващи потребителите относно качеството и други съществени потребителски свойства.

  7. Отдаването на наетите места и маси върху които са организирани пазарите на трети лица.

  8. Извършването на търговия на места извън тези върху които са организирани общинските пазари.

  9. Самоволното преустройство на съществуващите съоръжения.

  10. Поставянето на рекламни надписи, афиши и други без предварително заплатено и получено разрешение.

   

  Раздел  VІ

  АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  Чл. 19. (1). За нарушаване на разпоредбите на тази Наредба се налагат наказания глоба за физически лица и имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер до 500 /петстотин/ лева.

  (2). При първо нарушение се налага глоба за физически лица в размер до 100 /сто/ лева, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 200 /двеста/ лева.

  (3). При повторно нарушение в рамките на 12 /дванадесет/ месеца се налага наказание глоба за физически лица в размер до 300 /триста/ лева, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 400 /четиристотин/ лева.

  (4). При три и повече нарушения в рамките на 12 /дванадесет/ месеца се налага наказание глоба за физически лица в размер до 500 /петстотин/ лева, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева.

  (5). При повторно или три и повече нарушения може да се наложи и наказание - временно лишаване от правото да се упражнява търговска дейност на територията на общинските пазари за срок до две години.

  (6). Независимо от наложените наказания се възстановяват нанесените щети.

  (7). Стоките, обект на нарушение по чл. 18, т. 2 и т. 6, подлежат на конфискация или унищожаване по надлежния законов ред, ако представляват опасност за здравето или живота на хората.

  Чл. 20. (1). Нарушенията се констатират с актове съставени от:

 

 1. длъжностни лица от Общинска администрация определени със заповед на Кмета на община Ботевград – за административни нарушения извършени на територията на цялата община.

 2. кметове на кметства и кметски наместници – за административни нарушения извършени на територията на съответното кметство/кметско наместничество.

  (2). Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения Кметът на общината или определен от него със заповед Зам.-кмет издава наказателни постановления.

  (3). Редът за съставяне на актовете, възраженията по тях, наказателните постановления и тяхното обжалване е съгласно ЗАНН.

  Чл. 21. При заплащане на глобата, респ. имуществената санкция, наложена с наказателно постановление в срока за обжалването, се дължи 60 на сто от нейния размер.

  Чл.22. (1) За нарушения с явно маловажен характер, длъжностните лица могат да наложат глоба на място с квитанция до 50 лв.

            (2) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт за установяване на административно нарушение.

                                                         

  Раздел   VІІ

  ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  § 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, приета е с Решение № ……………………………. на  Общинския съвет – Ботевград.

  § 2.  С приемането на тази Наредба се прекратява действието на Наредба за организацията и управлението на Общински пазар – Ботевград приета с Решение 28-Е/25.04.1996г. на Общински съвет – Ботевград.

  § 3.     Наредбата влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет – Ботевград.

   

 

 

 

 

Списък от файлове
Доклад
Справка

Назад

Последни обяви

Prev Next