Обявление на проект за изменение и допълнение на наредба Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград

16 Януари 2018 Прочетена 363

 

 

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 16.02.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

 

На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

 

 

Настоящата обява е публикувана на 16 януари 2018г. /вторник/.

 

 

 

          МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането.

 

- липсата на детайлна регламентация и регулация на обществените правоотношения, касаещи реда и начина паркирането и престоят  на територията на община Ботевград, с оглед динамичните обществени промени, нарастващия брой автомобили и пътните инциденти.

 

- съобразяване на Наредбата с изискванията на нормативните актове от по-висш порядък и по-конкретно със Закона за движение по пътищата. 

 

         

 

2. Цели, които се поставят.

 

Целите на предлаганите изменения са следните:

 

 • детайлна регламентация и регулация на обществените правоотношения, касаещи реда и начина паркирането и престоят на територията на община Ботевград.

  - уеднаквяване текстовете на Наредбата с текстовете от Закона за движение по пътищата.

   

  3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.

  Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

   

  4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в Наредбата се свеждат до постигане на целите, заложени в социалната програма на Община Ботевград.

 

 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

 

 

Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград.

 

 

 

I. В Разпоредбите на Раздел V “Безопасност на движението по улиците и ред в обществения транспорт”, се правят следните изменения и допълнения:

 

 1. В чл.22 се създава нова точка 7г със следния текст:

            „7г. Паркирането на места определени за хора с трайни увреждания.“

 2. В чл.22 се създава нова точка 7д със следния текст:

  „7д. Паркирането пред входовете и на прилежащите тротоари на детски заведения и училищата.“

 3. В чл.22 се създава нова точка 7ж със следния текст:

            „7ж. Паркирането пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат и излизат пътни превозни средства.“

 4. В чл.22 се създава нова точка 7з със следния текст:

  „7з. Паркирането на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях.“

 5. В чл.22 се създава нова точка 7и със следния текст:

  „7и. Паркирането пред обозначените аварийни входове/изходи към площади, паркове, градини и други територии за широко обществено ползване.“

  II. В Разпоредбите на Раздел X “Административно-наказателни разпоредби”, се правят следните изменения и допълнения:

 

 1. В чл.61, ал.2 след думата „юридически“ се добавя думата „лица“.

 2.  В чл.62, ал.3 думите „При маловажни случаи на нарушения на чл.22, т.7, т.7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7e, т.9а и т.16“ се заменят с думите „При маловажни случаи на нарушения на чл. 22, т. 7, т. 7а, т. 7б, т. 7в, т. 7г, т. 7д, т. 7e, т. 7ж, т. 7з, т. 7и, т. 9а, т. 10, т. 11, т. 13 и т. 16“

   

 

 

Списък от файлове
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next