Обявление по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица”

15 Май 2017 Прочетена 385

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лицапо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 “Активно включване“ и Заповед №ОА-255 от 12.05.2017г. на кмета на община Ботевград представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГАТА:

"Дневен център за деца и младежи с увреждания"  - форма за подкрепа на деца, младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, в която се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

 Допустими потребители (кандидати)

 

·      Деца с увреждания на възраст от 3г. до 18г.

·  Младежи с увреждания - "Младежи" са лица на възраст от 18 до 35 години включително/съгл. ППЗСП –  ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2017г./

 

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

-          Заявление от кандидата (Приложение 1) или от негов законен представител - настойник, родител, попечител (Приложение 2), когато става дума за дете под 18 г. или за пълнолетно, но недееспособно лице.

-          Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка.

-          Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, други медицински документи).

 

На всички кандидат-потребители ще бъдат извършени оценки на потребностите,   въз основа на „Методика за извършване на оценката на потребностите на кандидати за социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания”.  

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13.30ч. до 17.30ч. в периода 15.05.2017г. до 26.05.2017г.  включително.

 

Телефон за информация: 0723/666 09

 

 

 

Списък от файлове
Приложение 1
Приложение 2

Назад

Последни обяви

Prev Next