ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - БОТЕВГРАД

16 Август 2017 Прочетена 279

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.002-0255-C001 по проект Предоставяне на социални услуги в община Ботевградпо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал” и Протокол за среща между персонала на Центъра и Комисията на Бенефициента за анализ на настоящите и нововъзникнали потребности от 14.08.2017г. представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА

 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - БОТЕВГРАД

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 „Личен асистент”   - 2 броя за град Ботевград

 

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

Минимални изисквания: основно образование

 Характер на работата:  полагане на    постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

 

С приоритет при подбора се включват:

-         Лица, които не се придобили право на пенсия за прослужено време и старост, вкл. и професионална пенсия за ранно пенсиониране  (в трудоспособна възраст).

-         Родители на деца с увреждания, които са кандидат-потребители за услугата Личен асистент/Домашен помощник.

 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа в периода 16.08.2017г. до 18.08.2017г.  включително.

 

     Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

      Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

 

  Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

Телефон за информация: 0723/666 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next