Обявление за провеждане на подбор на персонал за помощник - възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания

02 Февруари 2018 Прочетена 423

 

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

 

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лицапо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 “Активно включване“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следнотo:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА

 

 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - БОТЕВГРАД

 

ЗА СЛЕДНATA  ДЛЪЖНОСТ:

 

1. Помощник - възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1

 

 

 

Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

 

 

Помощник - възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания

 

Минимални изисквания: средно образование

 

 Характер на работата: Полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  развитие, възпитание и самоорганизиране. Работи за удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя, подкрепя самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности.

 

 

 

Начин на провеждане на подбора:

 

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

 

 

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 

- попълнено заявление - по образец.

 

- автобиография - по образец.

 

- копие от диплом за завършена степен на образование.

 

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

 

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

 

Място и срок за подаване на документите:

 

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа и 13,30 часа до 17,30 часа всеки работен ден в периода 02.02.2018г. до 08.02.2018г.  включително.

 

 

 

     Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

 

 

      Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

 

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

 

 

 

  Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

 

 

Телефон за информация: 0723/666 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък от файлове
Приложение - 4 - Списък - допуснати

Назад

Последни обяви

Prev Next