Обявление за провеждане подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа на територията на община Ботевград

15 Юли 2019 Прочетена 307

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

ПО ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО

 

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

 1. 1бр. Експерт - координатор на услугите

 2. 1 бр. Шофьор

 3. 2 бр. Здравен консултант

 4. 1 бр. Експерт-консултант

 5. Домашен помощник -  Точният брой на наетите домашни помощници ще се уточни след като се извършат оценки на потребностите.

  Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

  - „Експерт - координатор на услугите” - 1

  Минимални изисквания: висше образование. Наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

   Характер на работата: контролира и координира дейностите по патронажна грижа.

   

  - „Шофьор” - 1

  Минимални изисквания: средно образование. Свидетелство за управление на МПС категория В. Наличието на опит е предимство.

   Характер на работата:  управлява закупеното средство за мобилна работа по проекта.

   

  - „Здравен консултант” - 2

   Минимални изисквания: висше образование, ОКС - професионален бакалавър по медицинска специалност.

   Характер на работата: предоставят здравни услуги на потребителите.

   

- Експерт - консултант“ -  1

 Минимални изисквания: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, 4 години професионален опит, наличието в сферата на социалните дейности е предимство.

 Характер на работата: следи за спазване на законодателството в областта на закрилата на хората с увреждания при осъществяване на проекта. Контролира качеството на предоставяните социални и здравни услуги по отношение запазване достойнството и независимостта на потребителя. Изготвя за ползвателите на услугите необходимата юридическа документация /договори, декларации, пълномощни/, в случай на настаняване в специализирана институция, болнично заведение или друго. Изготвя документация, свързана с предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /процедури за лични данни, за предоставяне на здравни и социални услуги в домашна среда, декларации и др.

 

- „Домашен помощник“

 

Минимални изисквания: основно  образование, наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

 

 Характер на работата:  лица, които предоставят услуги домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

 

 

 

Начин на провеждане на подбора:

 

1. Подбор по подадените документи

 

2. Интервю

 

 

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 

- попълнено заявление - по образец.

 

- автобиография - по образец.

 

- копие от диплом за завършена степен на образование.

 

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

 

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

 

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 15.07.2019г. до 31.07.2019г.  включително.

 

Телефон за информация: 0723/666 09

 

Списък от файлове
Заявление
CV
Списък на допуснати кандидати
Списък подредба на кандидатите

Назад

Последни обяви

Prev Next