О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

25 Януари 2019 Прочетена 382

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Н А
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 25.02.2019 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ботевград /наричана по-долу за краткост Наредбата/.
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 25.01.2019 г. /петък/.

МОТИВИ:


1. Причини, които налагат приемането.
Към настоящия момент е в сила Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ботевград приета с Решение №188/ протокол 16/31.07.2014 г., която не е актуализирана и не съответства на съвременното законодателство и обществените отношения (в частност Закона за управление на отпадъците), като поради тази причина следва да се отмени, респ. да се приеме нова такава.
При изработването на проекта на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ботевград са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Наредбата ще регламентира детайлно обществените отношения свързани с условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на община Ботевград.


2. Цели, които се поставят.
    Наредбата цели създаване на ред и условия за:    
    - екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Ботевград с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда;
    - изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови (ТБО), строителните (СО), опасните битови (ОБО) и масово разпространените отпадъци (МРО),  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отработени моторни масла (ОММ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ) и земни маси (ЗМ), както и поддържането на чистотата на територията на община Ботевград;
    - финансово осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги;
    - контрол, глоби и санкции за извършенит нарушения;

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.


4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ботевград се свеждат до постигане на целите, заложени в програмата за управление на Община Ботевград.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Списък от файлове
Доклад
Проект на Наредба
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next