ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР СЧИТАНО ОТ 02.01.2018Г.

06 Декември 2017 Прочетена 356

 1. Логопед - 1 брой 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование -  висше образование, степен „Бакалавър” от професионални направления „Педагогика", „Обществени грижи", „Психология" или „Социални дейности" с присъдена професионална квалификация „Логопед";

·         Условия за стаж по специалността - няма, стажът и опитът се считат  за предимство;

·         Допълнителни квалификации  и опит са предимство;

·         Допълнителни изисквания: компютърна грамотност;

·         Характер на работата:  Превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения.

2. Психолог - 2 брой 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование -  висше образование, степен „Бакалавър” по специалността „Психология“ от професионално направление психология;

·         Условия за стаж по специалността - няма, стажът и опитът се считат  за предимство;

·         Наличието на надграждаща образователно-квалификационна степен магистър по детско-юношеска психология или по клинична психология е предимство.

·         Допълнителни изисквания: компютърна грамотност

·         Характер на работата:  Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и учениците. Осъществява пряка индивидуална и групова работа за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения. Консултиране и подпомагане на родителите.

3. Ресурсен учител - 6 броя 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование -  висше образование, степен „Бакалавър” по специалности „Специална педагогика“, „Учител на деца с умствена изостаналост“, „Слухово-речев  рехабилитатор на деца с увреден слух“ от професионално направление педагогика;

·         Условия за стаж по специалността - няма, професионален опит като ресурсен учител се счита  за предимство;

·         Допълнителни изисквания: компютърна грамотност;

·         Характер на работата:  Планиране и подготовка на учебния и на образователно-възпитателния процес. Осъществяване на обучението,  възпитанието и подпомагането на децата и учениците със специални образователни потребности в групата в детската градина и в класа. Формиране  на общи знания, умения, отношения и ценности. Оценяване и отчитане на динамиката в развитието на  познавателните процеси и на личността на учениците, и на постиженията  им в учебно-възпитателния  процес. Подпомагане на учителя в детската градина, в общообразователното и в професионалното училище. Консултиране и подпомагане на родителите.

Начин на провеждане на подбора:

1.      Подбор по подадените документи.

Необходими документи:

-  заявление /в свободен текст/ до кмета на община Ботевград;

- автобиография;

- мотивационно писмо;

- копие от диплом за завършена степен на образование;

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността, за която се кандидатства /ако е приложимо/;

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Ботевград от  06.12.2017г. до 18.12.2017г.  от 08:30 до 17:30 ч. включително.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично до 22.12.2017г.

Телефон за информация: 0723/666 09

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next