ПОКАНА за партньорство по проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

25 Април 2018 Прочетена 453

 

Общинска администрация гр. Ботевград отправя покана за партньорство към заинтересовани НПО, Центрове за информация и професионално ориентиране, Обучаващи организации и институции, работодатели, училища, детски градини,  за участие в проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП “Развитие на човешките ресурси“ и  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата цел на планираните дейности в проектното предложение е да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най – маргинализираните общности, живеещи на територията на Община Ботевград, вкл. роми, чрез реализация на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

   ДЕЙНОСТИ, които община Ботевград е предвидила да включи в проектното си предложение по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - компонент 1.

 

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси:

 

Направление „Подобряване достъпа до заетост” 

1. Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност.

2. Наемане на трудови медиатори, мениджъри на случаи или психолози

3. Включване в стажуване или чиракуване

4. Включване в заетост

 

 

Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

1.Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги.

2.Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация.

3.Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване на семейното планиране.

 

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

1. Общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на маргинализираните общности;

2. Подкрепа за провеждане на целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред;  

3. Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи;

4. Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности;

5. Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите за:

- постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-маргинализираните групи от сегрегрираните райони;

- идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на маргинализираните общности от сегрегираните райони.

В рамките на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж: 

 

1. Допълнително обучение по български език за децата и учениците (вкл. за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин.

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;

3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18г., отпаднали от училище;

4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);

5. Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

6. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

7. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

8 Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;

9. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;

10. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или учебни занятия;

11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

 

Допустими кандидате за дейностите по ОП РЧР:

- Неправителствени организации; 

- Центрове за информация и професионално ориентиране; 

- Обучаващи организации и институции,

- Работодатели;

 

 

 Допустими кандидати за дейностите по ОП НОИР:

- Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност

- Училища и детски градини

 

Общи изисквания към кандидатите:

·         Да са учредени и регистрирани съгласно действащото българско законодателство;

  • Кандидатите партньори следва да отговарят на условията за кандидатстване на процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

·         За НПО:  

- Да познават добре спецификата на проблемите на хората, живеещи в маргинализираните територии на община Ботевград и да  осъществяват дейност на територията на общината;

- Допълнителен бонус при оценката на кандидатите е да са регистрирани на територията на община Ботевград;

·         За училищата и детските градини:

- Да са част от системата на предучилищното и училищно образование;

- Ако кандидатите училища или детски градини са финансирани /включително в качеството им на партньори/ по операции BG05MOP 001 – 3.001 “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение и BG05M2OP001 – 3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, трябва да декларират, че няма да допуснат двойно финансиране за предложените от тях дейности;

·         За работодатели: да осигурят възможности за стажуване, чиракуване и заетост на целевите групи в рамките на проекта;

 

Допустимо е една неправителствена организация да бъде партньор в проектното предложение и да изпълнява дейности по ОП РЧР и ОП НОИР. В този случай е необходимо партньорът да отговаря на изискванията и на двете ОП и да се опише капацитета на неправителствената организация за изпълнение на заложените дейности в съответните направления.

 

Всеки партньор ще бъде избран на база публична и прозрачна процедура за избор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-  Заявление за партньорство - свободен формат с посочени наименование и представяне на организацията, описание на дейностите за партньорство,  информация за оперативния капацитет, включваща опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение, както и опит в управление/изпълнение на проекти и/или изпълнение на дейности на територията на община Ботевград.

   Организациите, които са партньор в повече от едно проектно предложение следва да опишат и оперативния си капацитет за изпълнение на проекти на местно ниво – местни структури (офис, оборудване и др.); брой лица, заети в местните структури в община Ботевград, създадени партньорства на местно ниво и др.

- Отчет за приходите и разходите и Счетоводен Баланс за последната приключила счетоводна година / Не се представя от училища и детски градини/

-  Декларация за минимални и държавни помощи - попълнена по образец (ПРИЛОЖЕНИЕ III към Условията за кандидатстване), подписана от представляващия партньора – само за партньори по ОПРЧР.

- Информация /доказателства където е приложимо/, че партньорът отговаря на Специфичните изисквания за допустимост на партньора, съответно за дейностите по ОПРЧР и ОПНОИР.

  Изискванията за допустимост на партньора/ите по ОПРЧР И ОПНОИР, са описани в раздел 10 на условията за кандидатстване по процедурата на адрес: http://esf.bg/procedures/socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi-integrirani-merki-za-podobrjavane-dostapa-da-obrazovanie-komponent-1/

 

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 25.04.2018г. - 08.05.2018г. на хартиен и електронен носител на адрес. 2140, гр. Ботевград, пл. Освобождение № 13 - Център за информационно обслужване на гражданите от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. и e-mail: marieta.hristova@botevgrad.org

 

ОЦЕНКА

Оценката се извършва на два етапа: - допустимост и техническа оценка.

Кандидат - партньорите, които не отговарят на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.018, ще отпаднат на етап оценка по допустимост. Техническата оценка ще се извърши по критериите: финансов капацитет и оперативен капацитет.

 

Дейностите по проекта следва да приключат до 31.12.2020 г.

За допълнителна информация: тел. 0723/69 131 или стая 44 в сградата на Общинска администрация – Ботевград

 

Списък от файлове
Покана
Приложение

Назад

Последни обяви

Prev Next