Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

19 Май 2017 Прочетена 275

ОБЯВЛЕНИЕ НА

Проект за изменение и допълнение на Наредба

 
На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 19.06.2017г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 19 май 2017г. /петък/.

 

         МОТИВИ:

1.   Причини, които налагат приемането.

Анализът на текстовете на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество показва, че някои от нормите на сега действащата наредба не съответстват на нормативните актове от по – висока степен, каквото е изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Това е причина, която налага приемане на изменение и допълнение на този подзаконов акт на Общински съвет – Ботевград. Друга група причини, обуславящи необходимостта от предлаганите изменения и допълнения на наредбата са установени в практиката по нейното прилагане пропуски.

 

2. Цели, които се поставят.

Целите, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са привеждането й в съответствие с нормативен акт от по-висока степен /ЗОС/, както и изясняване и доразвиване на правилата за приемане на:

- стратегия за управление на общинската собственост и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.

- провеждане на процедурата по продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.

 

 

 

 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Резултатите, които се очакват от прилагането й, са подобряване на работата на администрацията и общинския съвет при разпореждането и управлението на имотите и вещите, собственост на Община Ботевград

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

I. В Разпоредбите на Глава Първа „Общи разпоредби“, се правят следните изменения и допълнения:

1. Чл. 2а се отменя, като на негово място се създава нов чл. 2а със следното съдържание:

„Чл.2а (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

4. други данни, определени от общинския съвет.

(2)  В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2.  описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

 

 

 

6.  обектите по т. 5 от първостепенно значение;

7. други данни, определени от общинския съвет.

(3) Стратегията по ал. 1 и програмата по ал. 9, както и промените в тях се обявяват на населението по ред, определен в настоящата наредба, и се публикуват и на интернет страницата на общината.

(4)  Актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство.

(5) Областният управител има право да оспорва решенията на общинските съвети, приети в процедура за определяне на частен партньор или на концесионер, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съответно на Закона за концесиите.

 

II.  В Разпоредбите на Раздел III “Разпореждане с общински нежилищни имоти, чрез правни сделки”, се правят следните изменения и допълнения:

1.       Ал.1 на чл.66 се отменя, като на нейно място се създава нова ал.1 със следното съдържание:

„Чл.66.(1) Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината след Решение на Общинския съвет без търг или конкурс по ред, определен в настоящата наредба.“

 

2. Чл.66.(3) след думите „Въз основа на представените документи“ се добавят думите „и Решението на Общинския съвет по ал.1“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък от файлове
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Назад

Последни обяви

Prev Next