Проект предложение - "ПОДАЙ РЪКА"

02 Август 2017 Прочетена 373

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Проектно предложение „ПОДАЙ РЪКА” -

Преустройство на част от Младежки дом в  Център за обществена подкрепа (ЦОП) Общностен център (ОЦ) за деца и семейства (до 4места за спешно настаняване) и капацитет 100     в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404   в упи I   кв. 65 по плана на гр. Ботевград

          Настоящият  проект е предложение за преустройство на етаж от сграда на Младежки дом в Център за обществена подкрепа(ЦОП) Общностен център (ОЦ) за деца и семейства (до 4места за спешно настаняване) и капацитет 100   

Така предвиденото преустройство осигурява достатъчно просторни и добре оразмерени помещения , които да бъдат обзаведени съгласно изискванията, да осигуряват комфорт и лесно преминаване на потребители със затруднена мобилност. Помещенията са  с добра осветеност, естествена  вентилация и с възможност за монтиране на необходимите инсталации за нормалното функциониране на обекта.

 

За контакти: Ева Нишева – Гл. експ. „ООС и УО”

Телефон – 0723/69128; 0888 08 21 52

ел. поща (е-mail):  eva.nisheva@botevgrad.org

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

 

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 


Назад

Последни обяви

Prev Next