Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград.

25 Юли 2017 Прочетена 454


О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА

 

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 25.08.2017г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 25 юли 2017г. /вторник/.

 

            МОТИВИ:

 

            1. Причини, които налагат приемането.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основни причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград са следните:

- към настоящия момент наредбата не урежда условията, реда и таксата за ползване на еднотипни клетки поставени от Община Ботевград за складиране на дървен материал, разположени на терени общинска собственост.

 

2. Цели, които се поставят.

Целтa на предлаганoтo изменениe е следната:

            - уреждане на условията, реда и таксата за ползване на еднотипни клетки поставени от Община Ботевград за складиране на дървен материал, разположени на терени общинска собственост.

             

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в Наредбата се свеждат до постигане на целите, заложени в социалната програма на Община Ботевград.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство. в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

I. В Разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставени от Община Ботевград на физически и юридически лица”, се правят следните изменения и допълнения:

 

1.        В чл. 53 се създава нова точка 30а със следното съдържание:

„30а. Такса за ползване на еднотипни клетки поставени от Община Ботевград за складиране на дървен материал разположени в терени общинска собственост – 10 лв. на месец или 90 лв. на година за една клетка.”

 

 

Списък от файлове
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next