Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград.

04 Септември 2017 Прочетена 295

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА

 

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 04.10.2017г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 04 септември 2017г. /понеделник/.

 

            МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основни причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград са следните:

- с Решение №213/27.07.2017г. на Общински съвет – Ботевград е закрито, считано от 01.08.2017г. Общинско предприятие „Автогари и транспортно обслужване“ – гр. Ботевград -второстепенен разпоредител с бюджетни средства, като числеността на Общинска администрация – гр. Ботевград, в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“ се увеличи с 2 /две/ щатни бройки. Поради тази причина и по аргумент за по-силното основание Правилникът за устройство и дейността на общинско предприятие „Автогари и транспортно обслужване“ – гр. Ботевград, приет с Решение №176/24.06.2004г. на Общински съвет – Ботевград не може да се прилага, от което следва и невъзможността за събиране на такси по този ред. С оглед на гореизложеното, редът за регулиране и регламентиране на правоотношенията, касаещи автогаровите услуги следва да бъде уреден в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград.

 

2. Цели, които се поставят.

Целта на предлаганите изменения е следната:

- уреждане на условията, реда и таксите за автогарови услуги, които Община Ботевград има възможност да предоставя.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в Наредбата се свеждат до постигане на целите, заложени в социалната програма на Община Ботевград.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство. в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

I. В Разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставени от Община Ботевград на физически и юридически лица”, се правят следните изменения и допълнения:

 

1.    В чл. 53 се създава нова точка 33 със следното съдържание:

„33. Цени на автогарови услуги:

33.1.  За едно паркомясто – 3.57 лв. на ден без ДДС;

33.2. За курс по общинската транспортна схема – 0.42 лв. на ден без ДДС;

33.3. За курс по областна транспортна схема – 0.85 лв. на ден без ДДС;

33.4. За курс по републиканската транспортна схема – 2.86 лв. на ден без ДДС;

33.5. При продажба на билети и абонаментни карти на превозвачи от служители на Общинска администрация – Ботевград – 5%  от стойността на билетите и абонаментните карти.

33.6. За ползване на билетна каса за продажба на билети и абонаментни карти – 100 лв. на месец без ДДС.”

 

Списък от файлове
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next