Процедура за провеждане на подбор на персонал в дневен център за деца и младежи с увреждания - Ботевград

09 Юли 2018 Прочетена 284

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лицапо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 “Активно включване“, Община Ботевград обявява:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В

 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - БОТЕВГРАД

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1

2. Социален асистент  в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1

 

Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Психология”

 Характер на работата:  Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

Социален асистент  в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: основно образование

 Характер на работата: Подпомага потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване.

 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа и 13,30 часа до 17,30 часа всеки работен ден в периода 10.07.2018г. до 27.07.2018г.  включително.

 

     Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

      Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

 

  Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

Телефон за информация: 0723/666 09

Списък от файлове
CV
Заявление
Приложение - 5 - Списък класираните

Назад

Последни обяви

Prev Next