Съобщение до собствениците на имоти, попадащи в неурбанизираната територия - кадастрален район 05815.5, по кадастралната карта на гр. Ботевград

15 Септември 2017 Прочетена 326

Община Ботевград, уведомява собствениците на имоти, попадащи в неурбанизираната територия - кадастрален район 05815.5, по кадастралната карта на гр. Ботевград, че с договор от 15.09.2017 година е възложила изработване на проект за изменение за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралния район.

            Правоспособното лице на което е възложено изпълнението на проекта е фирма "ЯНКИ" ООД гр. Благоевград вписана в регистъра на правоспособните лица със Заповед № 483/25.06.2001 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София.

            Явната фактическа грешка се състои в несъответствието на съществуващите на местността /терена/ граници на поземлени имоти, и границите им в плановете и карти, отразени по ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и отразени в Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 година на Изп. директор на АГКК.

            Несъответствието се състои в по-големи от допустимите в Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 година координатни разлики на определящите точки на поземлените имоти.

            Фирмата изпълнител ще извърши геодезически измервания на имоти и сгради на терена, анкетиране и събиране на данни за собствеността и изработване на схеми на самостоятелни обекти на посочените по долу дати.

            Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР и чл.33, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. към ЗКИР собствениците, съответно носителите на вещни права са длъжни да:

•          Осигуряват свободен достъп до имота за извършване на геодезически измервания

•          Предоставят актове, удостоверяващи правата им върху имотите

•          Да означават с трайни знаци, за своя сметка границите на позелените имоти, ако не са материализирани или се различават от съществуващите на място.

Когато означените на място граници на поземлени имоти се различават от материализираните на място, се съставя на основаниe чл.33, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. към ЗКИР протокол по образец одобрен от Изпълнителния директор на АГКК, който се подписва от правоспособното лице и от собствениците на поземлените имоти.

            Обръщаме внимание на собствениците на имоти:

•          Предоставените актове удостоверяващи правата на собственост върху имотите, същите да бъдат копия и върху тях собственоръчно да запишат „Важи за информация”.

            Дати за извършване на измерване и анкетиране на терена

02.10.2017 (Понеделник) - от 09.00 до 17.00 часа

03.10.2017 (Вторник) - от 09.00 до 17.00 часа

04.10.2017 (Сряда) - от 09.00 до 17.00 часа

05.10.2017 (Четвъртък) - от 09.00 до 17.00 часа

            При пропусната възможност от страна на собствениците да се предоставят документи за собственост на имоти и сгради, същите могат да изпращат на адрес : "ЯНКИ" ООД гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 1, ет. 4, офис 5 или на електронната поща yankeeltd@abv.bg , както и в техническа служба към община Ботевград

            Въпроси могат да се поставят и на телефон 073/884268 ; 0723/69 147

Община Ботевград

"ЯНКИ: ООД


Назад

Последни обяви

Prev Next